Klachtenprocedure

1. Definities

In het kader van deze regeling wordt verstaan onder:

 1. De Verzuimeconoom: rechtspersoon die verantwoordelijk is voor arbodienstverlening aan de klager.
 2. Management: de directie en het vestigingsmanagement van De Verzuimeconoom.
 3. Klager: een klant van De Verzuimeconoom of een medewerker van een klant van De Verzuimeconoom.
 4. Klacht: een schriftelijk geuite klacht over een gedraging van De Verzuimeconoom of van een van haar medewerkers.

2. Klachtenbehandeling

 1. Iedere Klager heeft het recht een Klacht in te dienen omtrent de wijze waarop De Verzuimeconoom, haar medewerkers of een door De Verzuimeconoom ingehuurde onderaannemer of diens personeel zich jegens Klager heeft gedragen.
 2. Klachten over het medisch oordeel van de bedrijfsarts zijn uitgezonderd, deze kunt u door middel van een Deskundigen Oordeel voorleggen aan het UWV. Ook klachten over financiƫle schade zijn uitgesloten van deze regeling, in die gevallen kunt u De Verzuimeconoom aansprakelijk stellen. Als derde uitzondering geldt een klacht naar aanleiding van de factuur. Deze kunt u voorleggen aan uw contactpersoon bij De Verzuimeconoom.
 3. De bevoegdheid tot afhandeling van een klacht ligt bij het Management.

3. In behandeling nemen van klachten

 1. Enkel een schriftelijk ingediende Klacht wordt door het Management in behandeling genomen waarbij de Klager tenminste de volgende gegevens heeft verstrekt aan het Management: naam en adres van de Klager, datum en aard van de gedraging waarop de klacht gericht is.
 2. Het Management kan een formulier vaststellen voor de indiening van schriftelijke klachten, maar klachten kunnen ook via klachten@deverzuimeconoom.nl ingediend worden.
  Schriftelijke klachten kunnen worden verzonden naar: De Verzuimeconoom t.a.v. de directie naar: klachten@deverzuimeconoom.nl.

4. Geen verplichting tot afhandeling klacht

 1. Het Management is niet verplicht een Klacht in behandeling te nemen die betrekking heeft op een gedraging die langer dan een maand voor indiening van de Klacht heeft plaatsgevonden en/of die reeds eerder is ingediend en met inachtneming van het klachtenreglement is afgehandeld.
 2. Het Management is niet verplicht een Klacht in behandeling te nemen die niet voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen onder artikel 3., lid 3.1., met dien verstande dat de Klager een redelijke termijn heeft gehad de Klacht aan te vullen.
 3. Van het niet in behandeling nemen van de Klacht wordt Klager binnen 4 weken na ontvangst van de Klacht in kennis gesteld.

5. Ontvangstbevestiging, toezending klacht

 1. Het Management bevestigt de ontvangst van de Klacht schriftelijk voorzien van een kopie van de schriftelijk ingediende Klacht.
 2. Het Management zendt een afschrift van de Klacht aan het orgaan of de medewerker, onder wiens verantwoordelijkheid de gedraging valt.

6. Horen klager en beklaagde

 1. Het Management stelt Klager en degene op wiens gedraging de Klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van Klager zal worden afgezien indien deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

7. Termijn van behandeling

 1. Het Management handelt de Klacht af, binnen 6 weken na indiening van de Klacht

8. Bevindingen

 1. Klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de Klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.