De praktijk

Om u maar ook uw werknemers het beste te kunnen bieden bij ziekte en verzuim gaan wij net een stapje verder. Met ontzorgen bedoelen we ook echt ontzorgen. Wij proberen net dat steentje bij te dragen om het voor u wat gemakkelijker te maken. Maar dat kunnen we u natuurlijk het beste vertellen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

Praktijkvoorbeelden Ziektewet (ZW)

Vaak niet bekend bij werkgevers: de No Risk-polis Ziektewet

Voor sommige werknemers geldt een zogenaamde No Risk-polis. Deze situatie kan zich voordoen als de werknemer een handicap heeft of eerder ziek of langdurig werkloos was voordat hij/zij bij u kwam werken. In dat geval heeft de werknemer  bij ziekte recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Hierdoor loopt u als werkgever een minder groot financieel risico, doordat u door UWV deels wordt gecompenseerd in uw  loondoorbetalingsverplichting.

Bijna wekelijks onderscheppen onze casemanagers No Risk situaties tussen de ziekmeldingen. Dat komt omdat werkgevers lang niet altijd in beeld hebben dat er sprake is van een werknemer met een No Risk polis.    

De werkgever heeft dan al onterecht de loonkosten doorbetaald. Wij komen hier vaak achter door gerichte vraagstelling en door informatie die de werknemer ons geeft. Bij twijfel vragen wij de No Risk status uit bij het UWV. Ook kan het zijn dat de werknemer nog geen No Risk polis heeft, maar daar wel recht op heeft. In dat geval vragen wij deze met terugwerkende kracht aan bij UWV. Dat levert u als werkgever een forse besparing op!

Resultaten:

 • Voor werkgever en verzekeraar besparen wij hierdoor maximaal 12 jaar uitkering, dit is afhankelijk van de duur van verzuim.
 • Geen toerekening voor werkgever in de ziektewet en in de WGA: u draait niet op voor de kosten van de uitkering.
 • Het reeds uitgekeerde loon of de uitkering worden met de melding op de No Risk-polis met terugwerkende kracht teruggevorderd en vergoed aan werkgever of verzekeraar. Dit kan snel oplopen tot tienduizenden euro’s.

 

Toch IVA in plaats van WGA: forse besparing

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De IVA is van toepassing als de werknemer niet of bijna niet meer kan werken en er geen kans op herstel is. De WGA is bedoeld voor zieke werknemers die nu of in de toekomst nog wel (deels) kunnen werken. 

Een nog jonge werknemer wordt bij ons ziekgemeld met een progressieve aandoening. De bedrijfsarts ziet geen mogelijkheden voor een werkhervatting. We staan vlak voor de 1e jaars beoordeling ziektewet en die wachten we af. UWV geeft aan dat er mogelijkheden zijn maar dat werknemer doorloopt naar het 2e ziektejaar. Kijkend naar de klachten en de leeftijd van de werknemer hebben wij een specifiek re-integratiebureau ingeschakeld dat mensen begeleidt met deze klachten. Daarnaast hebben we arbeidsdeskundigonderzoek laten uitvoeren door een deskundige die bekend is met de klachten en het verloop van de ziekte.

Vervolgens is re-integratie ingezet. Tijdens die periode voerden we intensief overleg met het re-integratiebureau over mogelijkheden en de prognose voor de toekomst. Uiteindelijk hebben de bedrijfsarts en het re-integratiebureau, na verder onderzoek, aangetoond dat ondanks de jonge leeftijd van werknemer er sprake is van een IVA situatie. Hiermee hebben we voor de werkgever een aanzienlijke schadelastbeheersing gerealiseerd over de gehele WGA periode.

Wat deze casus speciaal maakt is dat het om een zeer jonge werknemer ging, die wel al een aantal jaar gewerkt had en dus niet in aanmerking kwam voor Wajong.

Vervroegde IVA wordt regelmatig bij ons aangevraagd. Deze zaken vragen om een goede  voorbereiding en onderzoek door bedrijfsarts en/of Arbeidsdeskundige. In 90% van de gevallen weten we het UWV te overtuigen met als uitkomst een vervoegde IVA. Dit levert (ex)werkgevers een enorme schadelastbeperking op. Een IVA uitkering wordt namelijk niet verhaald op de werkgever, een WGA uitkering wel (maximaal 10 jaar).

Resultaten:

 • De werknemer heeft recht op een IVA uitkering. Omdat deze 5% hoger dan de WGA uitkering, is hij daarmee financieel beter af (75% in plaats van 70%).
 • Voor werkgever en verzekeraar hebben wij 10 jaar WGA uitkering bespaard, wat neerkomt op een aanzienlijk bedrag. In dit geval werd er meer dan € 150.000,- bespaard.
 • Vervroegde IVA toekenning levert nog meer voordeel op, omdat we al tijdens de Poortwachter periode (104 weken) een besparing realiseren voor werkgever en verzekeraar.

Praktijkvoorbeelden WGA

Ons WGA team bekijkt samen met uw ex-werknemer of re-integratie haalbaar is en wat de beste manier hiervoor is. Ook onderzoekt het team of de hoogte en/of het soort uitkeringsrecht nog overeenkomt met de actuele situatie. Als dit niet het geval lijkt te zijn of de situatie is gewijzigd, dan kunnen wij het UWV vragen om een herbeoordeling. Ook kunnen wij in bezwaar gaan tegen een beslissing van het UWV.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De IVA is van toepassing als de werknemer niet of bijna niet meer kan werken en er geen kans op herstel is. De WGA is bedoeld voor zieke werknemers die nu of in de toekomst nog wel (deels) kunnen werken. 

Hieronder een aantal voorbeelden waarin we succesvol geweest zijn.
 

Vrachtwagenchauffeur krijgt alsnog IVA

Een fulltime internationaal vrachtwagenchauffeur bij een vervoersbedrijf raakt langdurig arbeidsongeschikt. Na de eerste 2 jaar van ziekte (de periode van verplichte loondoorbetaling), waarin de werkgever al het mogelijke deed aan re-integratie, werd de werknemer door het UWV gekeurd en werd 80-100% WGA toegekend. De werknemer was nog onder behandeling met uitzicht op een positief effect op de belastbaarheid.  

Deze beroepsgroep bestaat uit harde werkers, die veel uren maken en trots zijn op hun werk en beroep. Zo ook deze werknemer, die uitermate gemotiveerd bleef. Ondanks dat sloegen de behandelingen niet aan en werden zijn beperkingen steeds groter.

Wij concludeerden dat de werknemer blijvende beperkingen had en hij niet meer aan het werk kon. Het UWV zou de werknemer na 1 jaar weer oproepen voor een medische herkeuring.  Toen dat niet gebeurde hebben wij zelf een herbeoordeling bij het UWV aangevraagd met als doel een IVA-uitkering voor betrokkene. Na veel rappelleren en in gebreke stellen van het UWV kreen wij na een half jaar (normale beslistermijn is 8 weken) dan toch uiteindelijk de uitslag: de werknemer heeft recht op een IVA uitkering per de datum van de beslissing. Daar waren wij het niet mee eens. We hebben het UWV erop gewezen dat deze situatie een half jaar eerder al bekend was en dat er volgens ons recht bestond op IVA met terugwerkende kracht. Hierop heeft het UWV haar eerdere beslissing gecorrigeerd en de IVA uitkering met terugwerkende kracht toegekend.

Resultaten:

 • Werknemer heeft recht op een IVA uitkering. Deze is 5% hoger dan de WGA uitkering
 • Voor werkgever en verzekeraar hebben wij bijna 9 jaar uitkering bespaard, wat neerkomt op een bedrag van € 138.000,-
 • Vergoeding volgens de Wet Dwangsom van € 1.440,- wegens te late beslissing door het UWV

 

Succesvolle re-integratie: caissière wordt gastvrouw 

Een fulltime caissière meldt zich ziek bij haar werkgever omdat zij door medische klachten haar werk niet langer kan uitvoeren. Haar tijdelijke contract werd niet verlengd. Omdat haar werkgever eigen risicodrager is voor zowel ZW als WGA, zijn de poortwachtersverplichtingen na het ziek uit dienst gaan overgenomen door de casemanagers van de afdeling Ziektewet. Na een periode van intensieve behandelingen wordt duidelijk dat er blijvende beperkingen zijn. De vrouw is niet meer geschikt voor haar eigen functie. Wel zijn er mogelijkheden in andere passende beroepen voor maximaal 20 uren per week. Daarom wordt een re-integratietraject 2e spoor ingezet. Na 2 jaar wordt zij gekeurd door het UWV en wordt haar een WGA-uitkering van 65-80% toegekend. Het opgestarte re-integratietraject 2e spoor traject heeft nog niet tot resultaat geleid, wel worden er goede vorderingen geboekt. Daarom besluiten we samen met onze afdeling Ziektewet het re-integratietraject voort te zetten. Nu wel met succes: tijdens dit traject slagen wij erin een werkervaringsplaats voor haar te regelen bij een andere werkgever. Jammer genoeg mondt dit niet uit in een betaalde baan, maar wel  in het vinden van nieuwe motivatie. Kort daarna lukt het haar een baan te vinden als gastvrouw. Hiermee benut ze haar volledige restcapaciteit.

Resultaten:

 • Ex-werkneemster heeft een baan gevonden die past bij haar mogelijkheden
 • Haar inkomsten worden verrekend met de lasten die aan werkgever worden doorbelast, dus lagere kosten voor werkgever en verzekeraar

 

Met succes in bezwaar na toekenning WGA

Een verzorgende in de thuishulp valt uit door ziekte. Wij stellen nog binnen de poortwachter periode (eerste 2 jaar van ziekte) vast dat haar beperkingen ernstig zijn mogelijk zelfs blijvend. Op advies van de bedrijfsarts wordt daarom een vervroegde IVA aangevraagd. Het UWV wijst deze IVA-aanvraag echter af, omdat  volgens hen op dat moment nog niet alle behandelopties doorlopen zijn en er nog kans is op verbetering van de belastbaarheid. Zij krijgt een 80-100% WGA-uitkering toegekend.

Tegen deze beslissing gaan wij in beroep. Volgens ons levert de door UWV benoemde behandeloptie geen toegevoegde waarde meer en is er sprake van duurzame beperkingen.  Het UWV heeft ons bezwaar gegrond verklaard en aan mevrouw is alsnog een IVA uitkering toegekend.

Resultaten:

 • Werkneemster heeft recht op een IVA uitkering. Deze is 5% hoger dan de WGA uitkering
 • Voor werkgever en verzekeraar 10 jaar uitkering bespaart, wat neerkomt op een bedrag van € 58.847,-
 • Vergoeding van de proceskosten door het UWV: € 512,-

Deze content is geblokkeerd
Als u deze content wilt bekijken dan dient u cookies te accepteren.
Cookie-instellingen aanpassen