Nieuws

 1. Week van de Overgang: Verzuimeconoom pakt overgangsproblematiek aan

  08-04-2022

  Van 11 tot en met 17 april is het de Week van de Overgang. Een groot probleem op de werkvloer, zo blijkt uit onderzoek. De Verzuimeconoom helpt uw medewerkers graag met dit probleem.

   

  De overgang is een onderwerp dat vreemd genoeg nog steeds in de taboesfeer zit. Een veel gehoorde reactie op klachten is: ‘ach ja, dat is de overgang’ of ‘het gaat vanzelf weer over’.

  Serieuze klachten oorzaak van langdurig verzuim
  Naar schatting hebben tussen 1,2 en 1,8 miljoen werkende vrouwen in ons land serieuze klachten en deze vrouwen zouden gebaat zijn als het onderwerp wat serieuzere aandacht krijgt. Veel gehoorde klachten zijn opvliegers en slaapproblemen, maar ook mentale klachten zoals stress en burn-out komen veelvuldig voor. Overgangsproblematiek is dan ook een belangrijke oorzaak van langdurig verzuim.

  Bespreekbaar maken
  In 2017 is de Week van de Overgang in het leven geroepen. Dit jaar vindt deze plaats van 11 tot en met 17 april. De achterliggende gedachte is om de overgang bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. Tijdens deze week organiseren diverse instanties workshops en webinars. Hier kunt u meer leren over de problematiek en wat u aan de klachten kunt doen.

  Wij sluiten ons graag aan bij de Week van de Overgang door u actief te helpen overgangsproblematiek onder uw werkneemsters preventief aan te pakken. Want een preventieve aanpak voorkomt verergering van klachten en uiteindelijk uitval. Goed voor uw werkneemsters en goed voor u.

  Aanpak van de problematiek: gevalideerde vragenlijst & follow up
  De problematiek kunnen we in twee stappen oplossen. We starten met een digitale gevalideerde vragenlijst die we vervolgens laten screenen door een overgangsconsulente van de VVOC (Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten). Deze vragenlijst is dé internationale standaard om problemen vast te stellen en dit koppelen we dus aan een handmatige extra screening. Op deze manier borgen we dat we die werkneemsters vinden die dreigen uit te gaan vallen als gevolg van ernstige klachten. De kosten hiervoor bedragen € 20,- per deelneemster.

  De follow up bieden we uiteraard ook. Daarvoor hebben we twee oplossingen:

  • Interactieve workshops voor groepen tot 15 vrouwen, gegeven door een consulente van de VVOC. De kosten hiervoor bedragen € 995,- (excl. BTW);
  • Of we bieden maatwerk waarbij de werkneemster een persoonlijk traject krijgt bij een van de ruim 50 consulenten. In veel gevallen vindt dan ook afstemming plaats met de eigen huisarts. Dit kost € 495,- (excl. BTW).

  Meer informatie?
  Wilt u meer weten of onze aanpak? Dan vertellen we u daar graag meer over! Stuurt u dan een e-mail naar info@deverzuimeconoom.nl.

  Lees meer
 2. Wat verandert er in 2022 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  28-12-2021

  In 2022 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.

   

  Voor de duidelijkheid: onderstaande wijzigingen zijn voorbereid vóór de presentatie van het coalitieakkoord.

  Premie AOF

  Vanaf 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers. Tot nu toe waren deze bedragen gelijk, terwijl de premie relatief gezien een groter beslag legt op de financiën van kleine werkgevers. Jaarlijks is er 450 miljoen euro beschikbaar voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de ‘MKB Verzuim-ontzorg-verzekering‘.

  Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

  De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is, hebben geleid tot dit besluit.

  STAP-budget

  Het werk van mensen verandert vaak, daarom is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. In veel gevallen kunnen werknemers dit via hun werkgevers doen, maar de overheid wil ook hen helpen die daar geen mogelijkheid te hebben. Daarvoor is het STAP-budget opgezet. Via STAP krijgt elke Nederlander jaarlijks 1.000 euro voor scholing en ontwikkeling. Denk daarbij aan cursussen, coaching en ontwikkeladvies. Het officiële scholingsregister STAP wordt momenteel gevuld. De website waar alles op te vinden zal zijn, komt half februari online.

  AOW

  De AOW-leeftijd stijgt in 2022 met drie maanden naar 66 jaar en 7 maanden.

  Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

  Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 voor hun werknemers een aanvraag indienen bij UWV voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

  Nieuwe wet Inburgering

  Op 1 januari treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Het idee van de nieuwe wet is dat taal en werk de snelste route zijn naar meedoen in de samenleving. In het nieuwe stelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en combineren asielmigranten taallessen met (vrijwilligers)werk of stage.

  Regeling inburgering

  Door deze wijzigingen (die ingaan per 1 januari) kan een asielmigrant die nog onder het huidige stelsel valt, onder meer een aanvraag tot gedeeltelijke kwijtschelding van de lening bij DUO indienen. Dat kan wanneer er sprake is van een geringe termijnoverschrijding.

  Daarnaast krijgen inburgeringsplichtigen onder het huidige stelsel de kosten voor het medisch advies terug wanneer ze aan de voorwaarden voldoen en een aanvraag tot medische ontheffing indienen na 1 januari 2022.

  Stijging minimumloon Caribisch Nederland

  Het minimumloon en de uitkeringen gaan omhoog in Caribisch Nederland. Per 1 januari stijgen deze met 10% op Bonaire, Saba en St Eustatius.

  Pilots vroegsignalering van schulden

  In januari starten er twee pilots om mensen met hypotheekachterstanden en gemeentelijke belastingschulden sneller hulp te kunnen bieden. De gemeentelijke schuldhulpverlening ontvangt een signaal als de betaalachterstand minimaal twee maanden bedraagt en andere oplossingen voor de financiële problemen niet hebben gewerkt, zoals een herinnering of een betalingsregeling. Gemeenten zijn vervolgens verplicht om een hulpaanbod te doen. Op dit moment is uitwisseling wettelijk al mogelijk bij achterstanden op huur, energie, drinkwater en zorgkosten. Met de proef komen daar nu dus de hypotheek en de gemeentebelastingen bij.

  Wet arbeid vreemdelingen

  Werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER: EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland mogen langer werken in Nederland. Wanneer het een vergunning is waarbij vooraf bekeken wordt of er in Nederland en de EER werknemers te vinden zijn, kan de vergunning voor maximaal twee jaar worden verleend. De werknemers van buiten de EER krijgen een betere positie doordat de werkgever hen onder meer periodiek per bank moet betalen. Ook kan per 1 januari 2022 een aanvraag worden afgewezen als er geen economische activiteiten zijn bij de werkgever.

  Wet op de Ondernemingsraden

  Werknemers krijgen vanaf 1 januari sneller actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad. Drie maanden nadat je begint met werken, mag iemand stemmen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht) bij verkiezingen voor de ondernemingsraad. Voorheen was dat 6 maanden voor actief kiesrecht en 12 maanden voor passief kiesrecht.

  Daarnaast gaan uitzendkrachten sneller kiesrecht opbouwen in de onderneming van de inlener. Vanaf 1 januari krijgt een uitzendkracht na 18 maanden actief en passief kiesrecht. 

  Bron: Rijksoverheid

  Lees meer
 3. NIEUW VERZUIMSYSTEEM: Xpert Suite

  17-11-2021

  Werkgevers opgelet: De Verzuimeconoom stapt over op het nieuwe verzuimsysteem Xpert Suite. U kunt daarom niet inloggen van 17 november 17.00 uur tot 22 november 8.00 uur. Meer weten: www.mijnverzuimmelding.nl.

  Lees meer
 4. Nieuwe naam fusiebedrijf Heilbron Groep en Voogd & Voogd Groep bekend

  14-09-2021

  De nieuwe naam van de organisatie die is ontstaan na de fusie van de Heilbron Groep en Voogd & Voogd Groep -  waar De Verzuimeconoom deel van uitmaakt – is vandaag bekend gemaakt: Alpina Group.

  Beide bedrijven zijn op 8 juni 2021 gefuseerd. Hiermee is een nieuwe groep ontstaan met de financiële en operationele slagkracht voor permanente innovatie voor u als klant. De beide organisaties worden de komende periode verder in elkaar gevlochten.

  Wat merkt u hiervan?
  De Alpina Group dient puur als paraplu boven de huidige merken waaronder ook De Verzuimeconoom. U als klant merkt daar in de dagelijkse dienstverlening niets van. U blijft contact houden met uw vertrouwde contactpersonen. Door de fusie is ons portfolio aan producten en diensten nog verder toegenomen. Dat betekent dat uw adviseur u nog betere en scherpere voorstellen kan doen. Uw adviseur vertelt u er graag meer over.

  Meer weten?
  Vraag uw adviseur en neem eens een kijkje op www.alpinagroup.com of lees ons persbericht.

  Lees meer
 5. Premies ZW en WGA in 2022

  01-09-2021
  Premies ZW en WGA in 2022 UWV

  Het is weer 1 september. De premies en parameters van de Werkhervattingskas voor het jaar 2022 zijn gepubliceerd. Belangrijk hier goed naar te kijken en mee te nemen in uw advies. Zeker gezien de grens die is vastgesteld voor kleine en middelgrote werkgevers kan van invloed zijn.

  Over het algemeen gaan (middel-)grote werkgevers een fractie hogere premie betalen. Voor de kleine werkgevers ligt het uiteraard aan de sector waarin zij zijn ingedeeld. Voor uitzendbedrijven is de publicatie van de nieuwe premies en parameters geen goed nieuws. Daarnaast is er een grote wijziging die vanaf 2022 wordt doorgevoerd: de nieuwe grens tussen kleine- en middelgrote werkgevers. Deze verschuift van 10 naar 25 keer de gemiddelde loonsom.

  De gemiddelde premieplichtige loonsom is bepalend voor de vaststelling van de werkgeversklassen klein, middelgroot en groot. Vanaf premiejaar 2022 is de ondergrens voor middelgrote werkgevers niet meer 10, maar 25 maal het gemiddelde premieplichte loon. Het gemiddelde loon is daarnaast verhoogd met € 700 op jaarbasis. De grenzen van de werkgeversklassen komen er daarmee als volgt uit te zien:

  Indeling werkgevers

  jaar 2022 2021 2020
  Gemiddeld premieplichtig loon € 35.300 € 34.600 € 33.700
  Grens kleine/middelgrote werkgever € 882.500 € 346.000 € 337.000
  Grens middelgrote/grote werkgever € 3.530.000 € 3.460.000 € 3.370.000

  Veel klanten van onze organisatie hebben een loonsom tot € 882.500,- en gaat er voor hen wat veranderen.

  WGA-premie

  Het uitgangspunt van de WGA-premieberekening is de gemiddelde premie, die ten opzichte van dit jaar 0,06%-punt stijgt. De minimumpremie stijgt van 0,19% naar 0,21% en de maximumpremie wordt maar liefst met 0,24%-punt verhoogd naar 3,36%.

  Omdat ook het gemiddelde werkgeversrisico met 0,04%-punt is gestegen en de correctiefactor gelijk blijft, ontstaan er geen grote premieverschillen voor grote werkgevers. Er is weliswaar een hogere gemiddelde premie, maar vanwege het gestegen gemiddelde risico komt een werkgever minder snel in aanmerking voor een opslag op de WGA-premie. Als er sprake is van een opslag dan valt deze bovendien lager uit dankzij dit hogere gemiddelde werkgeversrisico. Gemiddeld genomen zal een grote werkgever bij gelijkblijvende schade en loonsom ongeveer 0,01 à 0,02%-punt meer WGA-premie betalen komend jaar. Dat verschil komt uiteraard hoger uit als er sprake is van de maximumpremie.

  Voorbeeld berekening grote werkgever

  Een werkgever met een actuele en gemiddelde loonsom van  4.000.000 euro heeft een WGA-schadelast van 40.000 euro. Zijn individuele risico bedraagt 1 procent. Op basis van de premieberekening van 2021 betaalt de werkgever dit jaar 52.400 euro aan WGA-premie. Volgend jaar gaat deze werkgever bij gelijkblijvende loonsom en schade 53.200 euro betalen.

  WGA

  Jaar 2022 2021 2020
  Gemiddeld percentage 0,84% 0,78% 0,76%
  Maximumpremie 3,36% 3,12% 3,04%
  Minimumpremie 0,21% 0,19% 0,19%
  Gemiddeld WG-risico 0,56% 0,52% 0,48%
  Correctiefactor 1,12 1,12

  1,18

  Ziektewetpremie

  Zowel de gemiddelde Ziektewetpremie als het gemiddelde werkgeversrisicopercentage stijgen volgend jaar. In de basis is de premie wat hoger, door het gestegen gemiddeld werkgeversrisico zal de opslag lager zijn. De correctiefactor ligt in 2022 wel een stuk hoger, waardoor het verschil in premie tussen dit jaar en volgend jaar toeneemt naarmate het bedrag aan Ziektewetschade hoger uitvalt.

  Voorbeeld

  Een werkgever met een actuele en gemiddelde loonsom van 4.000.000 euro heeft een Ziektewet-schadelast van 20.000 euro. De Ziektewetpremie zal stijgen van 30.400 euro dit jaar naar 32.800 euro in 2022. Een premiestijging van 2.400 euro. Als deze werkgever een Ziektewetschade heeft van 60.000 euro dan zijn de premies dit jaar en volgend jaar respectievelijk 80.0000 euro en 84.800 euro; een stijging 4.800 euro. 

  Over het algemeen betalen werkgevers met Ziektewetschade volgend jaar een iets hogere premie dan dit jaar. De werkgever die aan de maximumpremie zit wordt met een forsere stijging van 0,40%-punt geconfronteerd. De maximumpremie blijft aanzienlijk stijgen van 2,08% in 2020 naar 2,32% dit jaar en in 2022 is de maximale Ziektewetpremie 2,72%. De maximale Ziektewetpremie voor uitzendbedrijven wordt separaat vastgesteld en bedraagt volgend jaar maar liefst 10,39%.

  Ziektewet

  premies en parameters

  Jaar 2022 2021 2020
  Gemiddeld percentage 0,68% 0,58% 0,52%
  Maximumpremie 2,72% 2,32% 2,08%
  Minimumpremie 0,17% 0,14% 0,13%
  Gemiddeld WG-risico 0,39% 0,35% 0,32%
  Correctiefactor 1,30 1,24 1,21

  *Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 10,39%.

  Middelgrote werkgevers

  Een belangrijke wijzing is de nieuwe grens tussen kleine en middelgrote werkgevers die per 2022 zal gelden. In plaats van 10 maal de gemiddelde loonsom zal deze grens op 25 maal de gemiddelde loonsom worden gesteld. De nieuwe grens is het gevolg van de wijziging van de WIA-basispremie (Aof-premie) waarbij werkgevers tot 25 maal de gemiddelde loonsom minder premie gaan betalen dan grotere werkgevers. Sociale Zaken & Werkgelegenheid vindt het niet handig om met twee loongrenzen te gaan werken binnen de werknemersverzekeringen en kiest ervoor om ook voor de Ziektewet- en WGA-financiering de grens ‘kleine werkgever’ te stellen op 25 maal de gemiddelde loonsom. Dit biedt meer duidelijkheid voor werkgevers en gemak voor de uitvoering. Als extra reden geeft het ministerie aan dat het ook een verbetering van de premiesystematiek voor de Whk is. De gedachte daarbij is dat de impact van één ZW- of WGA-toekenning op de premie van een kleine werkgever erg groot is, terwijl de gemiddelde WGA- of ZW-kans relatief laag is. Echter, daarvoor is ook de wegingsfactor in de financiering toegevoegd. Bij een werkgever met bijvoorbeeld 20 maal de gemiddelde loonsom werkt een uitkering maar voor ongeveer 10 procent mee in de totale premie. Het gevolg van de nieuwe grens is in ieder geval dat voor werkgevers die 25 tot en met 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer per jaar betalen, het individuele deel van de premie kleiner wordt. Voor werkgevers die 10 tot en met 25 maal het gemiddeld premieplichtig loon betalen verdwijnt de invloed van een individueel vastgestelde premie in het geheel. Het principe van de vervuiler betaalt wordt dus minder van toepassing.

  Dit artikel is in samenwerking met onze kennispartner Enkwest Opleiding & Advies opgesteld.

   

  Lees meer
 6. Tips om uw verzuim nog beter te managen

  12-07-2021

  De afgelopen tijd hebben we het ziekteverzuim weer zien stijgen. Dit komt voornamelijk door de (lange) Corona dossiers. Slechts 18% van het verzuim komt voort uit kort verzuim, 33% is gerelateerd aan PSA (Psychisch Sociale Arbeidsbelasting).

  Hieronder een aantal praktische tips om verzuim op het werk nog beter te managen.

  Contact met uw medewerker

  Spreek met uw werknemers af dat iedereen die zich ziek meldt, dit altijd telefonisch doet bij zijn leidinggevende of de directeur. Hiermee wordt verzuimgedrag direct beïnvloed. Ga maar na: hoe makkelijk is het om even een whatsapp bericht te sturen? De drempel wordt veel hoger wanneer je de directeur moet bellen als hij op weg is naar het werk.

  Let ook op het gedrag van uw medewerkers. Als in de regel positief ingestelde werknemer ineens  negatief gedrag vertoont, dan is dit een voorbode voor (frequent) verzuim. Neem even de tijd voor deze persoon en maak een informeel praatje over wat hem of haar dwars zit. Worden signalen sterker, plan een gesprek in met de medewerker. Spreek hem of haar hier op aan en probeer te achterhalen wat de oorzaak is.

  Vertrouwensband

  Door goed in gesprek te blijven met uw medewerkers bouwt u een vertrouwensband op.  Ga in de ochtend niet meteen in gesprek met uw medewerker, maar bel in de middag even terug en toon uw interesse. Neem de melding altijd serieus. Achter iedere verzuimmelding zit vaak een verhaal. Wanneer u een goede band heeft met uw medewerker, zal zij/hij eerder zelf met het verhaal komen.

  Waardering

  Iedereen is blij met een compliment. Bent u erg kritisch? Dan is de vraag wat dit doet met de relatie met uw medewerker. Uiteraard is een kritische houding goed, maar geef ook regelmatig een compliment en spreek uw waardering uit. Zo voelen medewerkers zich gesteund en gaan ze met plezier naar hun werk.

  Lees meer